Main Page | Class Hierarchy | Alphabetical List | Class List | File List | Class Members

JoystPacket.h

00001 
00007 #ifndef JOYSTPACKET_H
00008 #define JOYSTPACKET_H
00009 
00010 #include "Packet.h"
00011 
00012 class JoystPacket : public Packet {
00013   public:
00017     enum {
00019       MOTORLEN = 1, 
00021       SIGNLEN = 1,
00023       SPEEDLEN = 3,
00025       TOTLEN = SIGNLEN + MOTORLEN + SPEEDLEN + TIMELEN + TYPELEN
00026     };
00027 
00031     JoystPacket();
00032     
00036     JoystPacket(char data[TOTLEN]);
00037 
00041     ~JoystPacket();
00042 
00046     void printPacket();
00047     
00053     int setMotor(int newMotor);
00054     
00060     int setSpeed(int newSp);
00061   
00066     int getMotor();
00067 
00072     int getSpeed();
00073     
00077     virtual void registerPacket();
00078     
00084     virtual int sendPacket(int fd);
00085   
00086   private:
00088     int motor;
00090     char sign;
00092     int speed;    
00093 };
00094 #endif

Generated on Fri Mar 25 23:48:45 2005 for CS498EmbeddedSystemsProgramming by doxygen 1.3.6