Main Page | Class Hierarchy | Alphabetical List | Class List | File List | Class Members

Packet.h

00001 
00007 #ifndef PACKET_H
00008 #define PACKET_H
00009 
00010 class Packet {
00011   public:
00015     enum {
00017       IDLEN = 7,
00019       TIMELEN = 9,
00021       TYPELEN = 1,
00023       OVERHEAD = 2,
00024     };
00025 
00029     enum {
00031       END = 13,
00033       START = 58
00034     };
00038     enum Type {
00040       HBEAT = 72,
00042       LOGIN = 76,
00044       JOYST = 74,
00046       NOSET = 0
00047     }; 
00052     virtual char getType();
00053     
00059     virtual int getTime();
00060     
00065     virtual int getID();
00066 
00071     virtual void setType(Type packetType);
00072     
00076     virtual void registerPacket()=0;
00077 
00083     virtual int sendPacket(int fd)=0;
00084     
00088     virtual void setTime();
00089     
00094     virtual void setTime(int newTime);
00095     
00099     virtual void setID();
00100     
00105     virtual void setID(int newID);
00106 
00107  protected:
00109     char type;
00111     char cTime[TIMELEN];
00113     char ID[IDLEN];
00114 };
00115 
00116 #endif
00117 

Generated on Fri Mar 25 23:48:45 2005 for CS498EmbeddedSystemsProgramming by doxygen 1.3.6